Polityka prywatności

OCHRONA INFORMACJI

Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) i gwarantuje wszystkim osobom wypełniającym formularze kontaktowe w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Małgorzata Giera, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Coco Palm Małgorzata Giera („Coco Palm”), adres: ul. Jana Janowicza, nr 3, lok. G, 10­692, Olsztyn, posiadająca NIP: 5213290384 oraz REGON: 146133890; e-mailcocopalm@cocopalm.pl, tel. +48 89 542 50 88.

W związku z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w imprezie turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie ubezpieczyciel, z którym zawrzesz umowę. Coco Palm będzie wtedy podmiotem przetwarzającym podane przez Ciebie dane osobowe w imieniu organizatora turystyki oraz w imieniu ubezpieczyciela.

Ponadto Coco Palm jest administratorem podanych przez Ciebie niezbędnych danych osobowych w celu promocji oferowanych usług na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie wykonania: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO),
b) w celu promocji oferowanych przez nas usług, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych, a także w celu poznania Twoich preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO,
c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami – art. 6 ust.1 lit. c RODO,
d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) Nasi upoważnieni pracownicy.
b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług.
c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
f) Organizatorzy turystyki oraz firmy ubezpieczeniowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:
a) W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
b) W przypadku przetwarzania danych w celu promocji oferowanych przez nas usług na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, będziemy przechowywać podane przez Ciebie dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
c) W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane.

TWOJE PRAWA

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z Rodo.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki czy umowy ubezpieczenia podróżnego z ubezpieczycielem oraz, jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz: np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także kontaktować się z Tobą telefonicznie.

PROFILOWANIE I AUTOMATYZACJA

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Oznacza to, że informacje, które otrzymasz od nas np. w newsletterze lub treści, które pokazujemy Ci na naszej stronie i w wyświetlanych reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś z serwisu https://cocopalm.pl (na przykład z wycieczkami, które obejrzałeś czy preferencjami, które wybrałeś w wyszukiwarce). Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług świadczonych drogą elektroniczną do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań. Więcej szczegółów na temat profilowania znajdziesz w polityce plików cookies.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.